Logo

KEMP AD
30, Nikola Petkov Str.
5400 – Sevlievo, Bulgaria
Tel/fax: 00359 0675 3 28 87
e-mail: kemp@nat.bg

 

Flag_EU
Logo_Inovacii

 

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД
 

Предмет на процедурата: „ Избор на изпълнител за доставка на устройство за цифрово маркиране на единични проводници - 1 бр. "

 
ДОКУМЕНТИ:
 
Изисквания към офертите
Методика за оценка на офертите
Приложение 3 - Декларация на кандидата
Проект Договор за доставка
Публична покана
Образец на оферта
Техническа спецификация